Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Brilopjehoofd.nl, gevestigd te Den Helder, met KVK nummer 50410040 is geldig vanaf 1 mei 2012.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Brilopjehoofd.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Brilopjehoofd.nl worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Brilopjehoofd.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Brilopjehoofd.nl zijn vrijblijvend en Brilopjehoofd.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Brilopjehoofd.nl. Brilopjehoofd.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Brilopjehoofd.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Betalen doet u eenvoudig en snel middels iDeal, PayPal of Achteraf Betalen. Bent u woonachtig in België dan is betaling mogelijk via Bancontact / Mister Cash of PayPal. Nadat uw betaling door ons is ontvangen zal uw order worden verwerkt en worden verzonden. In alle gevallen wordt de betaling afgehandeld door Mollie.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Brilopjehoofd.nl.

Artikel 4: Levering
4.1. De door Brilopjehoofd.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3. De levering vindt plaats door PostNL. Mocht de verpakking beschadigd zijn heeft u het recht het pakket te weigeren en retour afzender sturen, mits deze wordt aangeboden door een PostNL medewerker. De kosten voor verzending bedragen 2,35 euro. Vanaf 50 euro rekenen wij geen verzendkosten en is de verzending dus geheel gratis. Dit geldt alleen voor Nederland. Voor België en Duitsland rekenen wij 3,95 euro verzendkosten per bestelling.

Tijdens reguliere werkdagen streeft PostNL ernaar om uw bestelling binnen 24 uur aan u te leveren binnen Nederland, verzending naar België en Duitsland duurt gemiddeld 2 tot 5 werkdagen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Brilopjehoofd.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Brilopjehoofd.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2. Brilopjehoofd.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3. Wij leveren zowel merkproducten als merkloze producten. Wij leveren geen imitatie producten, alleen producten die geïnspireerd zijn op het design van bekende merken.

Artikel 7: Reclamaties en aansprakelijkheid
7.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Brilopjehoofd.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brilopjehoofd.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde minus verzendkosten daarvan te restitueren.
7.3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien dagen na aflevering aan Brilopjehoofd.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Wij vragen ook altijd de goederen te retourneren met een tracking nummer (deze kosten zijn voor de koper).
7.4. Brilopjehoofd.nl zal er voor zorg dragen nadat het geretourneerde product in goede staat is ontvangen, het volledige bedrag op een rekeningnummer terug te storten wat overeenstemt met de naam van de koper
7.5. Brilopjehoofd.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onjuist gebruik van een product. U dient de producten te gebruiken waar zij voor bedoelt zijn. Voor het doorslikken van brilglazen, dan wel enig ander letsel door onjuist gebruik van de door u bestelde producten, kan Brilopjehoofd.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8: Garantie
8.1. Indien Brilopjehoofd.nl producten aan de afnemer levert, is Brilopjehoofd.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Brilopjehoofd.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Brilopjehoofd.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Brilopjehoofd.nl in behandeling te worden genomen.
8.2. De garantie op alle producten die Brilopjehoofd.nl levert is 14 dagen. Dit geldt alleen op aantoonbare fabricagefouten.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie
9.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Brilopjehoofd.nl dan wel tussen Brilopjehoofd.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Brilopjehoofd.nl, is Brilopjehoofd.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brilopjehoofd.nl.
9.2. Brilopjehoofd.nl streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie. Brilopjehoofd.nl kan de opgegeven reactie tijd niet garanderen.

Artikel 10: Overmacht
10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Brilopjehoofd.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Brilopjehoofd.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Brilopjehoofd.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. Brilopjehoofd.nl is niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten.

Artikel 12: Toepasselijk Recht
12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.